Örebro, möjligheternas klinik • oktober 2012

Sjukhuset sett från Svartån med vy över terasserna. Reumatologiska kliniken finns på 4:e våningen.

Sjukhuset sett från Svartån med vy över terasserna. Reumatologiska kliniken finns på 4:e våningen.

Vår klinik står inför en spännande, dynamisk och utvecklande period. Vi har full läkarbemanning med en stor klinisk bredd och med mycket goda möjligheter att låta kunskap och klokhet delas och växa. Kliniken, som bedriver modern reumavård, finns mitt i händelsernas centrum på ett sjukhus i stark expansion både innehållsmässigt och lokalmässigt. Sjukhusets motto ”USÖ, det personliga sjukhuset” passar mycket bra in på vår klinik. Alla medarbetares idéer och potential behövs när vi skall fortsätta arbetet med att tillfredställa de högt ställda förväntningar som finns från patienter och uppdragsgivare. Vi kommer att fortsätta att utveckla kliniken och FoUU. Möjligheterna till personlig och professionell utveckling är stora framöver.

Ny läkarutbildning och möjlig professur

Att vi till hösten tar emot våra första läkarstudenter från Örebro universitets läkarutbildning känns spännande och roligt. Vi har en lång erfarenhet av klinisk läkarutbildning eftersom studenter från Linköpings Universitet har varit placerade hos oss. Vi har alltid fått goda omdömen och den erfarenheten skall vi förvalta och vidareutveckla för att motsvara behoven hos studenterna som går enligt en modern och temabaserad utbildningsplan. Vi har en ständig ström av intresserade randande läkare från primärvården som får en innehållsrik och givande utbildning utifrån den återkoppling vi får.Förhoppningsvis kommer vi få den omtalade professuren i Reumatologi. Eftersom klinisk inflammationsforskning skall vara ett prioriterat område för sjukhuset känns det inte långsökt att förutsätta att detta blir verklighet. En sådan nyckelspelare kommer leda till att utvecklingen inom FoUU accelererar.

En verksamhet präglad av klinisk bredd och ambition

Verksamhetsmässigt bedrivs i dag öppen och sluten reumavård med reumarehabilitering i båda formerna. (faktaruta). Inom slutenvården tar vi oftast hand om patienter med komplicerade systemsjukdomar, men också utredningsfall. Vi har flera specialmottagningar med särskilt fokus på Myosit, SLE, Sclerodermi och Ehler Danlos diagnostik. Samverkan med Neurologkliniken, Lungmedicinska kliniken och Njurmedicinska sektionen på Medicinkliniken utvecklas ständigt. Detta underlättas av att ett sjukhus av vår storlek erbjuder många möjligheter i form av korta kontaktvägar. En fullt utvecklad multimodal Tidig artrit-mottagning finns sedan länge. Våra sjuksköterskor är i startgroparna för att bli specialsjuksköterskor och bedriver idag avancerat självständigt omhändertagande i öppenvård. Tillgängligheten är god. Mina Vårdkontakter är ett verktyg vi använder fullt ut vilket underlättar för våra patienter -oftast yrkesverksamma och upptagna av annat än sjukdom- att komma i kontakt med oss. Vi har på eget initiativ börjat använda LEAN som en modell för verksamhetsutveckling. På ett halvår har vi utplånat köerna till nybesök vilket är en positiv erfarenhet som vi använder oss av när vi nu börjar ta oss an andra svårigheter. På ett sätt som säkert är välbekant för reumatologer används teamarbete i alla sammanhang, alltid med patienten i fokus. Det är roligt att vara läkare när allt detta fungerar!

Örebro Läns Landsting har till fullo insett potentialen i de biologiska läkemedlen. Vi upplever inte några hinder för att ge alla patienter den behandling vi anser att de behöver. Detta är ett förtroende från sjukvårdshuvudmannen som vi är mycket måna om att förvalta. På våra veckovisa läkarmöten diskuteras läkemedelsfrågor, våra slutenvårdspatienter och intressanta eller svårbedömda patientfall. Varje vecka har vi internutbildning. Vi eftersträvar att dela kunskap och ansvar, att arbeta tillsammans helt enkelt.

Våra lokaler är moderna och ljusa, inrymda i det vackra M-huset som byggdes 1992. Sjukgymnastiken är lokaliserad till samma hus liksom vårdenheten 82 där vi har våra slutenvårdsplatser.

Sittande från vänster: Ann Svanberg, Awat Jalal, Annika Söderbergh, Per Salomonsson, Sara Magnusson-Bucher, Rolf Oding och Marie Vallgårda. Frånvarande på bilden Ewa Gorzkowska, Monika Cieniawa samt Kajsa Bergentz.

Sittande från vänster: Ann Svanberg, Awat Jalal, Annika Söderbergh, Per Salomonsson, Sara Magnusson-Bucher, Rolf Oding och Marie Vallgårda. Frånvarande på bilden Ewa Gorzkowska, Monika Cieniawa samt Kajsa Bergentz.

Stolt historia följs av framtidstro

Reumatologiska kliniken i Örebro har en stolt historia som en av de första och ursprungligen största reumatologiska klinikerna i Sverige. Kliniken bildades 1966 med Per-Olof Gedda som klinikchef. Då var upptagningsområdet Örebro, Värmland, Sörmland och Västmanland. Idag tar vi hand om en del högspecialiserad vård från omkringliggande landsting men främst försörjer vi landstingets egna invånare. Samverkan med Barnkliniken och Karlskoga- och Lindesbergslasarett är en förutsättning för detta. Det så kallade ”sjukhuset på tre ben” kommer att garantera våra invånare en god vård med hög kvalitet långt in i framtiden. Och vår syn på framtiden är ljus, våra förutsättningar är de bästa och vår inställning likaså.

Per Salomonsson, verksamhetschef
Sara Magnusson-Bucher, ST-läkare
oktober 2012

Faktaruta

  • Anställda: 7 specialistläkare, 2 ST-läkare samt en vikarierande underläkare (snart ST). Totalt har kliniken 28 anställda. Sjukgymnaster och slutenvårdspersonal tillkommer till detta, då de är anställda på andra administrativa enheter.
  • Upptagningsområde: Örebro Läns Landstings 280 000 invånare samt även viss del av patienterna från omkringliggande lansting.
  • Slutenvård: 3 vårdplatser för 7 dygns vård, 7 vårdplatser för 5 dygns vård. Dessa fördelas med 7 platser för utredning och behandling samt 3 för rehabilitering. 330 vårdtillfällen per år med en meddelvårdtid på 9 dagar.
  • Poliklinisk verksamhet: 3000 läkarbesök på mottagningen, 800 sköterskebesök och 1300 besök till arbetsterapeuter och kuratorer. Flertalet specialmottagningar och Tidig artrit-mottagning. En plats på vårdenheten för polikliniska behandlingar som också ges på Aferesen.
  • SPU- inspekterad 1998 och 2007, goda betyg. Planeras för ny inspektion framöver. ST-utbildningen på USÖ har fått det bästa omdömet i landet och AT har placerat sig på 10 i SYLFs AT-ranking flera år i rad.