Reumatologienheten Centrallasarettet Växjö • mars 2012

Centrallasarettet ligger vackert vid stranden av Växjösjön.

Centrallasarettet ligger vackert vid stranden av Växjösjön.

Historik

Reumatologienheten är en av medicinklinikens nio sektioner i Växjö. Verksamheten inom reumatologi startades 1980 av Åsa Hagstam som då hade varit verksam några år vid kliniken. Åsa arbetade tillsammans med en sjuksköterska och mottagningen fanns då precis som idag, inne på medicinmottagningen. Slutenvårdsplatserna fanns på en av klinikens avdelningar.

Ett par år under 80-talet var det brist på lokaler och tillfälligt flyttades reumatologen till arbetsterapin. Sedan 1987 har vi ändamålsenliga lokaler. Sektionsansvariga läkare har efter det att Åsa slutade varit Olof Börjesson, Eva Nitelius, Jan Christensen, Maria Söderlin och Aladdin Mohammad. Sektionsansvarig överläkare idag är Abbas Burhan.

På 1980-talet disponerade vi 15 vårdplatser för akuta behov, utredning och rehabilitering. I början av 1990–talet minskade antalet vårdplatser till 8. I augusti 2002 fattade den dåvarande landstingstyrelsen beslut om sparbeting på 140 miljoner kronor för hela landstinget. Medicinkliniken reducerade med 15 vårdplatser motsvarande 10 miljoner kronor. Sektionen för reumatologi skulle inte längre ha några fasta vårdplatser. Vi tyckte det var tungt beslut men samlades kring att finna nya lösningar. Vi visste att motsvarande omorganisationer hade ”drabbat” andra reumatologenheter.

Reumateamet bildades och startade 2003 för att arbeta konsultativt för att stödja slutenvården med specifik reumatologisk såväl medicinsk som omvårdnadskompetens. En reumatolog och två sjuksköteskor ingick i teamet och deras arbete uppskattades mycket på sjukhusets vårdavdelningar. Tyvärr drabbades vi av brist på reumatologer och konsultteamet fick läggas i ”malpåse” 2007. Resurserna fick koncentraras på den polikliniska verksamheten.
Teamverksamheten började i mitten på 1980-talet. Teamet träffas varje onsdag eftermiddag.

Läkarna vid Reumatologienheten, Centrallasarettet i Växjö. Från vänster Christoph Sieweke, Pär Andersson, Abbas Burhan och Laura Butule. På bilden saknas Jacek Skonieki.

Läkarna vid Reumatologienheten, Centrallasarettet i Växjö.
Från vänster Christoph Sieweke, Pär Andersson, Abbas Burhan och Laura Butule. På bilden saknas Jacek Skonieki.

Läkarbemanning

Reumatologsektionen i Växjö är en del av medicinkliniken. En stor del av verksamheten är poliklinisk mottagning. Vi har inga egna slutenvårdsplatser, men vi kan använda oss av medicinklinkens vårdavdelningar för att lägga in patienter. Reumatologmottagning bedrivs av tre specialister, Abbas Burhan, Pär Andersson och Christoph Sieweke. Vi har en ST- läkare Laura Butule, som är snart färdig specialist. Dessutom en distriktsläkare Jacek Skonieki som arbetar 50 % som ST-läkare inom reumatologi.

Sjuksköterskor

På mottagningen tjänstgör fyra sjuksköterskor där tjänsteutrymmet är 3.45 och en undersköterska på 75%. Sedan 2007 har vi sjuksköterskemottagning för bl a läkemedelinformation. Uppföljning av given muntlig och skriftlig information sker enligt checklista. Läkemedelseffekt och biverkningar samt kontroll av dostitrering ingår också. Bedömning av säkerhetsprover har sjuksköterskorna på delegering. Det är ett stort antal provsvar som bedöms dagligen.

Olika kontaktvägar för att nå mottagningen. Till största del sker det via telefon, vi använder systemet TELE-Q. Patienterna är även flitiga användare av Mina vårdkontakter vilket vi gjort reklam för sedan start.

Behandlingar

Infusionsbehandlingar ges på medicinska dagsjukvården där tre av sjuksköterskorna har mångårig erfarenhet av reumatologi och bland annat sköter reumatikernas behandlingar. De har delegering på att starta behandlingarna utan att läkare har träffat patienterna. Checklista och utarbetade rutiner finns för att säkerställa vården. Även mindre erfarna nyutbildade sjuksköterskor tar hand om patienterna. De närmaste åren står vi inför pensionsavgångar och vi kommer att förlora värdefull kompetens. Sjuksköterskestuderande handleds på specifika avdelningar som samarbetar med universitetet och det medför att vi redan idag har svårt att ”göra reklam” för området reumatologi samt att rekrytera.

Rehabilitering

Målet med dagens rehabilitering är att varje patient utifrån sina egna förutsättningar och resurser genom upprepade kontakter med reumatologteamet ska känna sig välinformerade om sin sjukdom, dess konsekvenser, strategier att hantera sin nya situation samt stärkta i sin egen förmåga att påverka sin situation. För att nå detta mål erbjuder teamet olika former av rehabilitering såsom fyra veckors reumarehab i dagvårdsform och individuell poliklinisk behandling/träning/information. För nyinsjuknade finns paramedicinskt vårdprogram (inkl reumaskola).

För bedömning av behov och planering av den enskildes rehabilitering avsätter teamet (arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och sjuksköterska) tid för två patienter varje vecka.
Rehabilitering erbjuds på länets båda sjukhus, Växjö och Ljungby

Abbas Burhan
Sektionsansvarig Överläkare / Växjö