Reumatologiska kliniken i Västerbotten • november 2011

I serien med presentationer av Sveriges reumatologiska enheter har turen kommit till Västerbotten. Gerd-Marie Alenius är verksamhetschef för Reumatologiska kliniken i Västerbotten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vår klinik bildades 1974 efter ett framgångsrikt arbete av Anders Bjelle som med sin envishet lyckades övertyga landstingsledningen om att det behövdes en fristående reumatologisk klinik i länet.

Han byggde upp kliniken tillsammans med unga doktorer som t.ex. Gunhild Omnell, Erik Lundberg, Torsten Ström och, något senare, Solbritt Rantapää Dahlqvist. Anders Bjelle var en stor visionär och kliniken startade med en slutenvårdsavdelning på 25 vårdplatser och en dagrehabavdelning med 15 platser med strukturerat, teambaserat arbetssätt – en av de första i landet. Han införde tidigt även ett datoriserat diagnosregister, på den tiden när datorer fyllde hela rum och data hanterades med hålkort. Redan från början hade vår klinik en egen jourlinje vilket vi fortfarande har, även om vi numera inte har jour under natten. Under åren har vi flyttat runt en del på sjukhuset, framför allt med avdelningsplatserna, men sedan många år finns mottagning och rehab i ett av de äldre husen, byggt på 30-talet, som faktiskt i början inhyste patienter med reumatism som vårdades under långa tider.

Från början fanns all reumatologi i Umeå och patienter från hela länet kom till Umeå för vård. Under årens lopp har i stort sett inga patienter med reumatisk sjukdom handlagts inom primärvården utan patienterna har snabbt remitterats till kliniken för fortsatt omhändertagande. De långa avstånden, upp mot 40–45 mil, medförde att man så småningom kom att starta en egen reumatologenhet i Skellefteå (14 mil nordväst om Umeå) och senare en enhet i Lycksele (13 mil öster om Umeå). Sedan 2003 är vi en länsklinik med ansvar för de tre enheterna där läkarna har sin bas i Umeå men regelbundet reser för mottagning till Lycksele och Skellefteå. I Västerbotten bor ca 280 000 invånare varav merparten, ca 110 000, i Umeåområdet. Vi är också regionklinik för norra regionen som är stor som halva Sverige men som har mindre än en tiondel av befolkningen, ca 870 000 invånare.

Vår klinik har 54 medarbetare fördelade på de tre orterna varav 15 är läkare, 11 specialister och fyra ST-läkare. Vi har egen paramedicinsk personal i Umeå och Lycksele men i Skellefteå sker reumarehabiliteringen genom gott samarbete med Rehabcentrum som är en egen klinik. Ungefär 3 500 patienter följs hos oss och fördelningen är ca 350 patienter i Lycksele, 500 i Skellefteå och resten i Umeå.

Mottagningsverksamheten bedrivs på alla tre enheterna med tyngdpunkt på enheten i Umeå där alla doktorer har sin bas. En-två gånger/vecka har vi mottagning i Lycksele respektive Skellefteå med tillresta läkare från Umeå. I Umeå finns även vår polikliniska droppenhet dit patienter kommer från hela länet för infusionsbehandling av olika slag även om biologiska läkemedel dominerar. Vi ger ca 800 infusioner/år. För patienter med nydiagnosticerad RA finns ett strukturerat omhändertagande med insatser av hela teamet.

Medarbetarna reumatologen Umeå. Från vänster: Maja Hansson vik ul, Björn Sundström doktorand, Solveig Wållberg Jonsson läk, Maria Paradowska Hörnsten läk, Solbritt Rantapää Dahlqvist prof, Lena Innala läk, Evy Björnehall ST, Karin Björklund TRAM-sköterska, Johan Smeds läk, Inger Grönlund mottagningsköterska, Britt-Marie Stigsson dropp-sköterska, Bengt Wahlin läk, Stefan Engstrand läk, Gerd-Marie Alenius verksamhetschef, Ewa Berglin läk.

Liksom överallt inom reumatologin har stora förändringar ägt rum under åren. 1973, året innan vi blev egen klinik, minskades antalet slutenvårdplatser på medicinska kliniken för reumatologiska patienter från 60 till 30 och medelvårdtiden var 42 dagar. Idag har vi fyra vårdplatser, som för närvarande finns på njurmedicinska avdelningen, och medelvårdtiden är sex dagar. Inom slutenvården vårdas patienter med svår sjukdomsbild, framför allt svåra systemsjukdomar, vaskulitsjukdomar samt utredningsfall som är svåra att klara av i öppenvården. På grund av långa avstånd har vi några få vårdtillfällen varje år där inneliggande rehabilitering kan ges till svårt funktionshandikappade patienter där vi bedömer att rehabilitering ger gott stöd för eget boende och fortsatt arbete. På slutenvårdsavdelningen finns även de regionpatienter som remitteras till oss för vård eller utredning.

Reumarehabiliteringen befinner sig i en omvandlingsfas med förändrade behov vilket vi arbetar mycket med just nu. Under hösten 2011 provar vi en ny dagvårdsform för att bättre anpassa rehabiliteringen utifrån patienternas behov. Därutöver har vi verksamhet med teambedömningar av patienter med ny och etablerad sjukdom.

Att vara länsklinik ställer en del extra krav på verksamheten. Ett nära samarbete mellan sjuksköterskorna har utvecklats med bl.a. länsgemensam telefonrådgivning och telefonuppföljning av insatta läkemedel. Även läkarsekreterare samarbetar med utskrift av journaler och handläggning av provsvar i den mån det är möjligt inom ramen för datajournalsystemet. Ett problem är de stora avstånden med tidsåtgång för alla som reser, både patienter, doktorer och vid möten där personlig närvaro krävs. I ett försök att hitta möjliga alternativ införde vi vintern 2011 läkarmottagning med hjälp av telemedicin. Vid telemedicinsk mottagning sitter patient och sjuksköterska i Skellefteå. Sjuksköterskan gör ledundersökning, räknar ut DAS28 eller BASDAI och läkaren sitter i Umeå och gör sedan den medicinska bedömningen. Den här mottagningsformen används för patienter med stabil sjukdom men där det finns krav på regelbunden uppföljning och utvärdering av behandling. Mottagningsformen har hittills fungerat bra men sjuksköterskorna har naturligtvis fått mer att göra och ett större ansvarsområde. Telemedicin används nu också flitigt vid olika typer av sammanträden och möten.

Reumatologen i Västerbotten är en liten klinik men har en mycket aktiv forskningsprofil under ledning av vår professor, Solbritt Rantapää Dahlqvist. Forskningsfältet omfattar många områden med visst fokus på forskning om tidig RA samt forskning omkring kardiovaskulär sjukdom vid reumatiska sjukdomar och flertalet av klinikens läkare är involverade i projekten. Forskningen är inriktad på klinisk, patientnära forskning och fortsätter att vara aktiv och framgångsrik nationellt och internationellt. Flera samarbetsprojekt pågår med övriga reumatologiska kliniker inom norra regionen. Som universitetsklinik ansvarar vi för utbildningen av läkarstuderande i reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar under åttonde terminen och samordning pågår inför den planerade regionaliseringen av utbildningen. Huvudansvarig för läkarutbildningen hos oss är Solveig Wållberg Jonsson. Vår ST-studierektor, Ewa Berglin, ansvarar för ST-läkarutbildning vid kliniken och även för den gemensamma ST-utbildningen i regionen.

Inför framtiden finns många utmaningar, både ekonomiska och organisatoriska. Den medicinska utvecklingen inom vår specialitet har bara börjat men vi tycker att vi ändå har kommit en bra bit på väg när det gäller att se möjligheter och aktivt arbeta med förändring och förbättring av omhändertagandet av våra patienter.

Gerd-Marie Alenius
Verksamhetschef
Reumatologiska Kliniken i Västerbotten