Reumatologkliniken vid Falu lasarett • juni 2011

I serien om den reumatologiska länssjukvården presenteras här Reumatologkliniken vid Falu lasarett, i Dalarnas län. Verksamhetschef Helena Hellström ger en berättelse om en välfungerande och effektiv verksamhet på länslasarett år 2011.

Bakgrund

För mer än 35 år sedan började Reumatologkliniken i Dalarnas län sakteliga ta form och byggas upp på Falu lasarett. Arbetssätt och verksamhet har förstås förändrats en hel del sedan dess, i takt med utveckling av läkemedel och ökade kunskaper. Och begränsade ekonomiska förutsättningar gör det också nödvändigt att ständigt jobba med förändring/utveckling för effektivisering…

Vi är dock stolta att vi står där vi står idag, med en modern Reumatologklinik, personal med hög medicinsk kompetens, forskningsmöjligheter, gott och flexibelt omhändertagande av våra patienter utan besvärande köer-väntetider. Sedan drygt 10 år tillbaka har vi också Osteoporosverksamhet (med länets enda DEXA inom Reumatologkliniken. Osteoporosverksamheten hanterar framförallt bentäthetsmätningar med remiss-svar från läkare samt ingår i forskningsprojekt.

Reumatologin i Dalarna är koncentrerad till Falu lasarett och vårt upptagningsområde är drygt 276.000 invånare.

Personal

Del av läkargruppen. Från vänster: Per Johan Hedin, Helena Hellström, Mikael Kjällman (nu gått i pension), Anna Svärd, Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Tomas Husmark, Kajsa Öberg, Malin Hemberg, Jörgen Lysholm. Saknas på bild: Ann Sofie Rönnegård, Johanna Nordström.

Del av läkargruppen. Från vänster: Per Johan Hedin, Helena Hellström, Mikael Kjällman (nu gått i pension), Anna Svärd, Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Tomas Husmark, Kajsa Öberg, Malin Hemberg, Jörgen Lysholm. Saknas på bild: Ann Sofie Rönnegård, Johanna Nordström.

Totalt är vi 34 medarbetare på kliniken, varav 10 läkare( 6 specialister och 4 ST-läkare). Vi har egen kurator anställd, men köper tjänster från sjukgymnastik och arbetsterapi.

Patienter

Vi har 2400 patienter som har planerade återbesök hos oss. Vi har dessutom drygt 1000 patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom som har möjlighet att istället höra av sig vid behov.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt kännetecknas av att Reumatologkliniken är en enhet, vilket medför flexibilitet där stor del av personalen roterar mellan arbetsuppgifterna. Detta bidrar till hög kompetens hos personalen och effektivitet i verksamheten. Omhändertagandet av patienterna blir flexibelt och effektivt, då personalen kan följa patientflödet och göra insatser där man för tillfället behövs som bäst. Inom kliniken har vi följande ”upplägg” kring patientvården:

Förutsättning för att ett flexibelt arbetssätt ska fungera är närheten till våra lokaler.

För våra nyinsjuknade patienter knyter vi an en PAS (patientansvarig sjuksköterska) som också finns med i det nära arbetet kring patienten med information, ge trygghet, kontrollera insatt behandling mm.

Vi erbjuder även gruppinformation för patienter med Artriter, SLE och AS.

En viktig del i vår verksamhet är God kontroll.

Sedan många år utnyttjar vi vårdens IT-system för att ha god kontroll på verksamheten. I detta arbete är klinikens egen medarbetare öl Jörgen Lysholm en viktig nyckelperson.

Entrén till Falu lasarett.

Entrén till Falu lasarett.

Framtid

I verksamhetsplan 2011 har vi fokus på Modern Rehabilitering. Hur ska den se ut de närmaste åren framåt? Vad tycker patienterna? Vi bevakar noga de diskussioner som pågår nationellt kring ämnet, men har också haft egna patient-fokus-grupper för att få patienternas egna synpunkter mer tydliga. En arbetsgrupp tittar just nu på frågan.
Vi har i utvecklingsarbete också fokus på framtiden; Effektiv öppenvårdsmottagning, Hur ska vi framåt hantera vår växande patientstock? Totalt antal patienter ökar, antal patienter med RA har ökat senaste åren, antal patienter med alltmer avancerad medicinering har ökat, etc. En pågående arbetsgrupp tittar också på denna fråga.
Just nu är vår nya patientinformationsbroschyr för RA-patienter under tryckning. Vi har uppdaterat vår gamla ”Frågor och Svar om RA” och förnyat den. Roligt att den nu är klar, och vi hoppas att få dela med oss av den till Er som är intresserade!

Möjligheter

Det är fantastiskt med den medicinska utvecklingen och våra behandlingsmöjligheter år 2011. Det är extra roligt eftersom det mer tydligt också lyfter fram sjuksköterskans roll i teamet. Vi följer den diskussion som pågår kring våra sjuksköterskors roll som eventuella framtida ”Specialist-sjuksköterskor”

Har vi någon Hotbild?…

Ekonomin är förstås en ständig hotbild som finns inom Hälso-och Sjukvårdens verksamheter. Våra läkemedel är dyra och landstingen går på knäna. Men man får hoppas att detta med Hälsoekonomi; besparingar/minskade kostnader/minskade sjukskrivningsdagar/minskat antal reuma-kirurgiska ingrepp, som också följer som en effekt av effektiv behandling, också finns med i alla ekonomiska beräkningar.
Jourer på akuten är en ständig hotbild för Reumatologi-verksamhet. Vi har funnits med i flera diskussioner på Falu lasarett kring detta, men motsatt oss att ingå av de skäl som SRF lyfter fram. Vi vill också betona att vi är en egen basspecialitet. Vi har dessutom aldrig fått någon analysbild presenterat för oss varför läget är som det är på akutmottagningen; Varför fungerar det inte? Ofta möts man av rättviseaspekten, alla ska ingå. Men det är vi eniga om att det inte räcker som argument för att vi ska riskera att rasera en välfungerande verksamhet. Just nu ligger dock frågan ”på is” i Dalarna.

Avslutningsvis

Vi är en fortsatt välfungerande Reumatologklinik där några av våra viktigaste framgångsfaktorer är:
Men den allra främsta framgångsfaktorn är alla kompetenta och lojala medarbetare som sätter patienten i fokus. Hela tiden.

Välkomna att höra av Dig till oss om frågor och funderingar!

Helena Hellström
Verksamhetschef
Reumatologkliniken / Osteoporosenheten
Falu Lasarett

Maj 2011