Spenshult sjukhus, Oskarström • oktober 2011

Vår serie om den reumatologiska enheter i Sverige fortsätter nu med en presentation av Spenshults sjukhus av chefläkare Torvald Berg.

Bakgrund
Spenshult sjukhus uppfördes 1913 och kom under 40 år att fungera som sanatorium. Det ligger vackert beläget vid Nissans glittrande blå vatten omgivet av lummiga bokskogar. Effektiv behandling mot tuberkulos under 40-talet gjorde att sjukhusets inriktning ändrades och 1953 invigdes Spenshults Reumatikersjukhus. Ägare var då Riksföreningen mot reumatism (senare Reumatikerförbundet). Sjukhuset har sedan 2006 tagits över av det danska företaget Transmedica. Målsättningen är att vara ett ”Center of excellence” för rörelseapparatens sjukdomar med högspecialiserad ortopedi, modern reumabehandling och en livaktig FOU-enhet.

Vårt upptagningsområde utgörs av kärnområdet Halland (ca 300 000 invånare) men ett flertal öppenvårdspatienter kommer även från Västra Götaland, Småland och Skåne. Moderkliniken ligger på Spenshult, drygt två mil från Halmstad, men vi har även en satellitmottagning i Kungsbacka bemannad med 1,25 läkare och startar från och med september en reumamottagning i Helsingborg efter att vi fått ett avtal med landstinget Skåne.

Personal
Vi är på de medicinska reumamottagningarna tio sköterskor varav två på vår medicinska behandlingsenhet som servar med infusioner av främst biologiska preparat. Vi har en ST-läkare som för närvarande randar sig på medicin i Halmstad samt tio specialistläkare i reumatologi (7,3 tjänster), varav en går i pension vid årsskiftet.

Arbetssätt
Vår patientstock består av drygt 3 000 personer. 2010 gjordes på reumamottagningarna ca 9 500 patientbesök varav 7 000 till läkare. Av dessa var 19% utomlänsbesök och ca 30% av besöken skedde i Kungsbacka. Medicinska behandlingsenheten hade 1100 besök och sköterskemottagningen omkring 600. Vårdgarantin klarades och medelväntetiden för nya patienter var sex veckor, semestertid undantaget. Vi har inte heller försämrat tillgängligheten för patienter som väntat på återbesök.

I år har vi satt ett nytt mål för våra RA-patienter där vi strävar efter att 80% av våra nydebuterade, dvs. med sjukdomsduration under ett år, skall vara i remission (DAS<2,6). Här avses persisterande remission vid ett år samt en gång mellan ett och två år. Detta tror vi kan uppnås genom tight-control, dvs. klinisk kontroll en gång/månad. Projektet startade i början av april i år.

Reumatologin genomgår som vi alla vet en snabb utveckling som ju medför en anpassning av vården till aktuella behov. Moderna mediciner, tidigt omhändertagande och effektiv reumakirurgi är faktorer som bidragit till ett minskat behov av slutenvård. Detta är en pågående process som för vår del lett till minskning av slutenvårdsplatser och paramedicin till förmån för dagrehab och öppenvårdsverksamhet.

Slutenvården bedrivs i moderniserade lokaler där vi kan erbjuda ett antal enkelrum. Totalt disponerar medicinsk reuma idag ca 30 vårdplatser. Av 12 054 vårddygn 2010 användes 2 460 vårddygn av landstinget Halland, övriga dygn främst av Västra Götaland men i våra sängar fanns även långväga resenärer framför allt från Stockholm.

Då rehabilitering ligger oss varmt om hjärtat är vi engagerade i STAR-ETIC, ett internationellt samarbetsprojekt för att jämföra och utvärdera rehabilitering.

För att mäta effekt av rehabilitering använde vi tidigare SF-36 men från och med januari i år har vi istället infört registrering av Eq5d på alla inneliggande patienter vid in- och utskrivning. De första resultaten är positiva och visar på en genomsnittlig förbättring med 0,2. Detta innebär att man vinner 1 QUALY (kvalitetsjusterat levnadsår) på fem behandlade patienter.

Reumarehabiliteringen krymper fortlöpande i Sverige och det blir därför allt svårare att som ST-läkare få möjlighet att studera hur reumateamen arbetar. Vi har under det gångna året haft flera ST-läkare från Stockholm som följt arbetet på Spenshult och tagit del av våra erfarenheter och arbetssätt.

För att kunna bedriva vård av reumatiker avseende alla problem som kan uppkomma öppnades våren 2007 operationsavdelningen på Spenshult för kirurgi på patienter med inflammatorisk ledsjukdom. Behovet av reumakirurgi minskar och den reumakirurgiska specialkunskapen är inte längre lika spridd. Till enheten värvades därför personer med lång erfarenhet av reumakirurgi. Nämnas bör professor (handkirurg) Christer Sollerman, och professor (ortoped) Urban Rydholm. Här opereras nu all förekommande ortopedi med ledproteser, artrodeser, avancerad fotkirurgi samt handkirurgi. För de reumatiker som behöver förlängd rehabilitering så kan det ordnas i direkt anslutning till operationen eller vid lämpligt tillfälle senare. Enhetens goda rykte gör nu att patienter med reumatiska sjukdomar med behov av kirurgi remitteras hit från stora delar av landet. Patienterna uppskattar den samlade kompetensen i alla personalkategorier som finns här och vi vill erbjuda alla reumatiker bästa tänkbara behandling.

Spenshultsläkarna framför mottagningen.
Från vänster Olle Nillius, Leena Niemelä, Per-Erik Rönnborg, Annika Teleman, Gazmend Abdiu, Maria Söderlin, Torvald Berg och Elpida Mina.

FoU
Spenshult har sedan 1999 en forskningsenhet, FoU-centrum Spenshult, som numera bedrivs som en juridiskt fristående stiftelse. Forskningen bedrivs i nära samverkan med den kliniska verksamheten och FoU-centrum skapar en lokal möjlighet för medarbetare vid sjukhuset för både mindre projekt och kompletta doktorandstudier. Vid sjukhuset finns idag sju disputerade medarbetare och fyra doktorander. Forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser samt publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Torvald Berg
Chefläkare