Arkiv

SK-kurs i reumatologisk farmakoterapi

sep5-92016

SK-kurs: Reumatologisk farmakoterapi

Kursnummer: 113.1.16

Målgrupp: Reumatologi

Prioritering: Kursen har rak turordning. ST-läkare inom Reumatologi prioriteras före övriga sökande.

Kursort: Lund

Sista ansökningsdag: 2016-05-01

Kursinformation på Socialstyrelsens webbplats

Kurstid: 2016-09-05 – 2016-09-09 – OBS ÄNDRAT KURSDATUM

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Den farmakologiska behandlingen vid reumatologiska sjukdomstillstånd har genomgått en dramatisk förändring och en samlad genomgång av moderna behandlingsstrategier är därför starkt efterfrågad. Kursen ger såväl bakgrund som praktiska kunskaper nödvändiga för det kliniska vardagsarbetet. Kursen vänder sig till ST-läkare i reumatologi och syftar till att deltagarna skall erhålla kunskaper om praktisk farmakoterapi för reumatologiska sjukdomar, samt bli väl förtrogna med behandlingsstrategier på kort och lång sikt samt uppföljningssystem avseende såväl effekter som biverkningar.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)
Reumatologi delmål 1, 2, 6

Kursens mål

Kursmålen är att deltagarna skall ha kunskaper som underlag för att

  1. behärska behandling av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna samt
  2. att behärska behandlingen av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna. Detta motsvarar delmål 1 och 2 i målbeskrivningen för Reumatologi.
  3. Därutöver skall deltagarna behärska indikationer, effekter och bieffekter samt att ha kunskap om verkningsmekanismer och interaktioner för läkemedel som används inom reumatologin. Detta motsvarar delmål 6 i målbeskrivningen för Reumatologi.

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha förvärvat kunskaper som underlag för att behärska behandling av akuta och kroniska inflammatoriska led- och ryggsjukdomar hos vuxna samt att behärska behandlingen av de vanligast förekommande akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomarna och vaskuliterna hos vuxna. Därutöver kommer du att behärska indikationer, effekter och bieffekter samt att ha kunskap om verkningsmekanismer och interaktioner för läkemedel som används inom reumatologin.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innefattar dels katedrala föreläsningar, dels interaktiva falldiskussioner. De senare är av stor betydelse för att utveckla deltagarnas förmåga att tillämpa sina kunskaper i beslut om behandling av patienter samt förmågan att resonera om risker och nytta av olika farmakologiska behandlingar. Utbildningsmomenten är integrerade med varandra. De katedrala delarna motsvarar sammanlagt ca 15 timmar, de interaktiva falldiskussionerna sammanlagt ca 13 timmar.

Kringkostnader

För deltagarna tillkommer kostnader för resa och logi. Kursen står för lunch och fika under pauserna.

Antal deltagare: 27

Krav för godkänd kurs: 100% närvaro, aktivt deltagande, godkänt muntligt avslutningsförhör.

Kursansvariga

Carl Turesson, Anders Bengtsson, Roger Hesselstrand Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus

Kontaktperson

Carl Turesson